Vergoeding en kosten

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt er onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) voor behandelingen van enkelvoudige psychische problemen en de Specialistische GGZ (SGGZ) voor meer ingewikkelde, complexe psychische problematiek. De behandelingen bij Psychologie Praktijk Damman vallen binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). 

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de psycholoog. Het werken met pakketprijzen betekent onder meer dat als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht worden.

Tarieven Basis GGZ

De onderstaande tarieven zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2021. De tarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) zijn:

Productcode Prestatie Tarief 2021
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180004 Chronisch € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04
198300 Ovp niet-basispakketzorg consult € 114,41

Wanneer u wel een intake heeft gehad, maar er geen vervolgbehandeling volgt omdat u bijvoorbeeld zelf besluit geen vervolg aan het contact te geven of omdat blijkt dat uw klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, of er geen sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens de DSM5-classificatie wordt een onvolledig behandeltraject  (code: 180005) in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen € 228,04 en komen ten laste van uw eigen risico.

Vergoedingen

Voor het jaar 2021 heeft Psychologie Praktijk Damman contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit geeft recht op volledige vergoeding van behandelingen vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering (m.u.v. bepaalde diagnoses/problemen: zie hieronder). Zorgverzekeraars hanteren veel verschillende namen voor hun verzekeringen, maar de meeste vallen onder de zorgverzekeraars die hieronder genoemd worden.
Psychologie Praktijk Damman heeft voor 2021 een contract met:

  • Achmea (De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, One Underwriting, Interpolis, Pro Life, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen)
  • Coöperatie VGZ (VGZ Zorgverzekeraar N.V., IZA Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg)
  • CZ (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA)
  • Menzis (Anderzorg, Menzis)
  • DSW (DSW, inTwente, Stad Holland, a.s.r., de Amersfoortse, Ditzo)
  • VRZ (Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ)
  • Caresq

Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan krijgt u alles vergoed (eventueel verminderd met uw eigen risico). Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is de standaardprijslijst van toepassing. U ontvangt dan zelf een factuur, die u gedeeltelijk kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Niet vergoede zorg

Een aantal stoornissen wordt niet meer door de verzekering vergoed (o.a. werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen). Behandeling hiervan zult u zelf moeten betalen. Ook wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op vergoeding van uw verzekering komt de behandeling voor uw eigen rekening. De standaardprijs (OVP) is dan van toepassing. Sommige verzekeringen hebben voor vergoeding hiervan mogelijkheid vanuit een aanvullende verzekering. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw psycholoog of met uw zorgverzekering.

Overgang naar nieuwe bekostiging 2022 (Zorgprestatiemodel)

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Het model gaat de dbc’s die nu worden gebruikt vervangen.

Wat zijn de voordelen?

Het zorgprestatiemodel biedt straks veel voordelen ten opzichte van de bekostiging die nu geldt. Het belangrijkste kenmerk is eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar. Maar eenvoud is niet de enige goede eigenschap van het zorgprestatiemodel. Als het zorgprestatiemodel klaar is, moet het aan 10 goede eigenschappen voldoen. Naast eenvoud zijn dat bijvoorbeeld ook: minder administratie, en meer ruimte voor innovatie. We noemen die 10 goede eigenschappen ontwerpcriteria.

Waar vind u meer informatie over het zorgprestatiemodel?

Meer informatie over wat het zorgprestatiemodel inhoudt vindt u op www.zorgprestatiemodel.nl. In het advies van de NZa vindt u de hoofdlijnen van het model. Bij planning kunt u zien hoe het staat met de uitwerking van die hoofdlijnen tot een bruikbaar zorgprestatiemodel.