Vergoeding en kosten

Met ingang van 1 januari 2022 worden behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg vergoed vanuit het zorgprestatiemodel (ZPM). Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Het model vervangt de dbc’s die voorheen werden gebruikt.

Het belangrijkste kenmerk van het ZPM is eenvoud. De prestaties op de rekening zijn duidelijk herkenbaar. Ze zijn makkelijker te controleren voor patiënt en zorgverzekeraar.

Meer informatie over wat het zorgprestatiemodel inhoudt vindt u hier. 

Vergoedingen

Voor het jaar 2023 heeft Psychologie Praktijk Damman contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit geeft recht op volledige vergoeding van behandelingen vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering (m.u.v. bepaalde diagnoses/problemen: zie hieronder). Zorgverzekeraars hanteren veel verschillende namen voor hun verzekeringen, maar de meeste vallen onder de zorgverzekeraars die hieronder genoemd worden.
Psychologie Praktijk Damman heeft voor 2023 een contract met:

  • A.s.r. en Ditzo
  • Caresq
  • CZ (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA)
  • DSW (DSW, inTwente, Stad Holland)
  • Eno
  • Menzis (Anderzorg, Menzis)
  • ONVZ (ONVZ, VvAA zorgverzekering, PNOZorg, Jaah)
  • O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
  • Coöperatie VGZ (VGZ Zorgverzekeraar N.V., IZA Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg)
  • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis Zorgverzekeringen incl. Pro Life Zorgverzekeringen en One Underwriting B.V., Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar en Achmea Zorgverzekeringen)

Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan krijgt u alles vergoed (eventueel verminderd met uw eigen risico). Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is de standaardprijslijst van toepassing. U ontvangt dan zelf een factuur, die u gedeeltelijk kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Niet vergoede zorg

Een aantal stoornissen wordt niet meer door de verzekering vergoed (o.a. werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen). Behandeling hiervan zult u zelf moeten betalen. Ook wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op vergoeding van uw verzekering komt de behandeling voor uw eigen rekening. De standaardprijs (€110,- per consult) is dan van toepassing. Sommige verzekeringen hebben voor vergoeding hiervan mogelijkheid vanuit een aanvullende verzekering. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw psycholoog of met uw zorgverzekering.

NZa-tarieven GZ-psycholoog 2024

Prestatiecode Consulttype Duur vanaf Tarief
CO0042 Diagnostiek 5  €39,98
CO0107 Behandeling 5 €31,48
CO0172 Diagnostiek 15 €68,88
CO0237 Behandeling 15 €56,19
CO0302 Diagnostiek 30 €114,20
CO0367 Behandeling 30 €95,67
CO0432 Diagnostiek 45 €159,70
CO0497 Behandeling 45 €135,89
CO0562 Diagnostiek 60 €183,44
CO0627 Behandeling 60 €161,46
CO0692 Diagnostiek 75 €223,48
CO0757 Behandeling 75 €198,72
CO0822 Diagnostiek 90 €274,01
CO0887 Behandeling 90 €242,76
CO0952 Diagnostiek 120 €380,13
CO1017 Behandeling 120 €346,41

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog en de cliënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen (€60,- per consult).

Artikel 3

De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.