Vergoeding en kosten

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt er onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) voor behandelingen van enkelvoudige psychische problemen en de Specialistische GGZ (SGGZ) voor meer ingewikkelde, complexe psychische problematiek. De behandelingen bij Psychologie Praktijk Damman vallen binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). 

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de psycholoog. Het werken met pakketprijzen betekent onder meer dat als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht worden.

Tarieven Basis GGZ

De onderstaande tarieven zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2019/2020. De tarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) zijn:

Prestatiecode Omschrijving Tarief 2020
180001 Basis GGZ Kort € 504,71
180002 Basis GGZ Middel € 856,34
180003 Basis GGZ Intensief € 1.373,34
180004 Basis GGZ Chronisch € 1.287,27
180005 Onvolledig Behandeltraject € 219,53
194073 OVP (onverzekerde zorg per consult) € 109,76

voor cliënten die worden terugverwezen omdat na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-benoemde stoornis die onder te vergoeden zorg valt,De prestatie Onvolledig Behandeltraject is alleen van toepassing:

  • indien vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten) geconcludeerd wordt dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ,
  • waarbij vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten) de behandeling door de cliënt wordt afgebroken.

Vergoedingen
Voor het jaar 2019/2020 heeft Psychologie Praktijk Damman contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit geeft recht op volledige vergoeding van behandelingen vallend onder het basispakket van uw zorgverzekering (m.u.v. bepaalde diagnoses/problemen: zie hieronder). Zorgverzekeraars hanteren veel verschillende namen voor hun verzekeringen, maar de meeste vallen onder de zorgverzekeraars die hieronder genoemd worden.
Psychologie Praktijk Damman heeft voor 2019/2020 een contract met:

  • Achmea (De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, One Underwriting, Interpolis, Pro Life, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen)
  • Coöperatie VGZ (VGZ Zorgverzekeraar N.V., IZA Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg)
  • CZ (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA)
  • Menzis (Anderzorg, Menzis)
  • DSW (DSW, inTwente, Stad Holland, a.s.r., de Amersfoortse, Ditzo)
  • VRZ (Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ)
  • Caresq

Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan krijgt u alles vergoed (eventueel verminderd met uw eigen risico). Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan is de standaardprijslijst van toepassing. U ontvangt dan zelf een factuur, die u gedeeltelijk kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Niet vergoede zorg
Een aantal stoornissen wordt niet meer door de verzekering vergoed (o.a. werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen). Behandeling hiervan zult u zelf moeten betalen. Ook wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op vergoeding van uw verzekering komt de behandeling voor uw eigen rekening. De standaardprijs (OVP) is dan van toepassing. Sommige verzekeringen hebben voor vergoeding hiervan mogelijkheid vanuit een aanvullende verzekering. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw psycholoog of met uw zorgverzekering.