Klachtenregeling

Klachten over de bejegening door uw psycholoog of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelend psycholoog zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelend psycholoog op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Klachtenfunctionaris

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. U kunt uw klacht in eerste instantie met uw behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of krijgt u onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kan spelen bij de klachtafhandeling. Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, dient u bij voorkeur eerst het LVVP-klachtenformulier in te vullen. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken op tel: (088) 234 16 06.

Mocht u  -alvorens u een klacht indient- vragen hebben over tarieven of regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via tel: (030) 236 43 38 of via t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info.

Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

Cliënten onder de 18 (of hun ouders) kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site een klachtenformulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het AKJ.

Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

U kunt uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000,-. U krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).